Endurhæfing á Höfuðborgarsvæðinu

VIRK – starfsendurhæfingarsjóður

Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík. Sími: 535-5700. Netfang: virk@virk.is. Veffang: www.virk.is
Opnunartími skrifstofu: Alla virka daga frá 9.00 til 16.00.

Þjónusta VIRK er fyrir einstaklinga sem búa við skerta starfsgetu vegna heilsubrests og stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði. Til að eiga rétt á þjónustu þarf einstaklingur að vera með vottaðan heilsubrest frá lækni.

Tilgangur þjónustu VIRK er að aðstoða fólk við að komast aftur í vinnu. Um er að ræða markvissa ráðgjöf sem snýr að starfsendurhæfingu og krefst fullrar þátttöku viðkomandi einstaklings. Þjónustan er ferli sem felur í sér greiningu á stöðu og möguleikum eftir verkferlum VIRK.
Á vegum VIRK starfa sérhæfðir ráðgjafar í starfsendurhæfingu sem eru staðsettir hjá stéttarfélögum víða um land.  VIRK starfar einnig í nánu samstarfi við stéttarfélög, atvinnurekendur, ýmsa þjónustuaðila í starfsendurhæfingu og stofnanir velferðarkerfisins.
Þjónusta VIRK er einstaklingum að mestu að kostnaðarlausu.
Fljótlega eftir að einstaklingur hefur þjónustu hjá VIRK er mál hans tekið fyrir af þverfaglegu teymi til að tryggja sem besta þjónustu og setja upp einstaklingsmiðaða áætlun til starfsendurhæfingar. Í framhaldi er sett upp einstaklingsmiðuð áætlun til starfsendurhæfingar. Í þverfaglegu teymi starfa m.a. læknar, sjúkraþjálfarar, sálfræðingar, iðjuþjálfar og félagsráðgjafar allt eftir þörfum hvers og eins.

 

Reykjalundur – geðsvið

Mosfellsbær. Sími á skiptiborði: 585-2000. Veffang hér.

Á Reykjalundi fer fram læknisfræðileg, atvinnuleg, félagsleg og andleg endurhæfing. Flestir skjólstæðingar geðsviðs eru í hefðbundinni endurhæfingu til að byggja upp líkamsþrótt, sjálfsmat, bæta andlegt jafnvægi og sjálfsbjargarhæfni. Meðferðin er að ýmsu leyti sérsniðin að þörfum hvers og eins. Boðið er upp á hugræna atferlismeðferð við geðlægð og öðrum geðröskunum.

Hjá geðheilsuteymi fer fram endurhæfing vegna þunglyndis og kvíða, en oft er þó um fjölþætt vandamál að ræða, þ.e. líkamleg, andleg og félagsleg. Endurhæfing er hluti af bataferlinu og ber einstaklingurinn sjálfur ábyrgð á að fylgja henni eftir meðan á dvöl stendur.

Símatími geðheilsuteymis er á miðvikudögum kl. 09:30 – 10:30. Þar má fá upplýsingar varðandi biðlista og/eða koma á framfæri upplýsingum sem gætu skipt máli varðandi endurhæfinguna.
Beiðni þarf að berast frá lækni. Mikilvægt er að þar komi fram ítarlegar upplýsingar um hvað leggja þurfi áherslu á í endurhæfingunni og hvernig hefur verið tekist á við vanda einstaklingsins áður.
Bið eftir endurhæfingu getur verið allt að einu ári. Til geðheilsuteymis berast margar beiðnir og því miður er ekki hægt að sinna þeim öllum. Ef ekki næst að sinna beiðni innan árs, fellur hún  af biðlistanum. Nauðsynlegt er að senda nýja beiðni ef enn er þörf fyrir endurhæfingu.
Lengd dvalar er að jafnaði fjórar til sex vikur.

 

Hringsjá

Hátún 10d, 105 Reykjavík. Sími: 510 9380. Netfang: hringsja@hringsja.is. Veffang: www.hringsja.is og á Facebook hér.
Opnunartími: Mánudaga til fimmtudags frá  8:30-12:00 og 12:30-15:30 og á föstudögum frá kl. 8:30-12:00.

Markmið Hringsjár er að veita náms- og starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga, 18 ára og eldri sem vegna sjúkdóma, slysa, fötlunar eða annarra áfalla þurfa á endurhæfingu að halda til að takast á við nám og/eða að stunda atvinnu á almennum vinnumarkaði. Námið hentar einnig þeim sem hafa litla grunnmenntun eða sértæka námserfiðleika. Stefnt er að því að þeir sem útskrifast frá Hringsjá séu færir um að takast á við nám í almennum framhaldsskólum og finna störf við hæfi á almennum vinnumarkaði.

Endurhæfingin felst í einstaklingsmiðuðu námi í formi styttri námskeiða eða fullu einingarbæru námi með sérhæfðri ráðgjöf og stuðningi. Endurhæfingin miðast við að:

  • leggja eða endurnýja almennan þekkingargrunn einstaklinga
  • undirbúa einstaklinga fyrir almenn skrifstofu- og þjónustustörf, þ.m.t. tölvufærni og bókhaldsþekking.
  • efla persónulega færni einstaklinga, þ.m.t. sjálfstraust og þor.
  • efla raunhæft sjálfsmat einstaklings, svo hann þekki betur sjálfan sig, óskir sínar, hæfileika, getu og takmarkanir.
  • efla félagslega færni einstaklinga
  • auka samfélagslega þátttöku einstaklinga.
  • auka lífsgæði einstaklinga og fjölskyldna þeirra.

 

Janus endurhæfing

Skúlagata 19, 101 Reykjavík. Sími: 514-9175. Netfang: Veffang: www.janus.is og á Facebook hér.

Hjá Janusi endurhæfingu fer fram læknisfræðileg starfs- og atvinnuendurhæfing. Markmið starfseminnar er að aðstoða fólk til að komast á vinnumarkaðinn og fyrirbyggja varanlega örorku.

Hjá Janusi endurhæfingu starfa hátt á fjórða tug sérfræðingar auk aðstoðarfólks og kennara Tækniskólans- skóla atvinnulífsins.

Innan Janusar endurhæfingar eru 4 brautir; Skólabraut, Heilsubraut, Iðjubraut og Vinnubraut. Þessar brautir gegna mismunandi hlutverkum og gera mismunandi kröfur til þátttakandans. Möguleiki er á að færa sig á milli brauta eftir því sem við á og árangur næst í endurhæfingunni. Þessi fjölbreytni eykur möguleika þátttakandans á því að ná tilætluðum árangri.

Hver þátttakandi fær tengilið sem er fagaðili og á bak við hann er teymi sérfræðinga. Tengiliðurinn og þátttakandinn gera einstaklingsmiðaða áætlun varðandi endurhæfinguna sem tekur mið af markmiðum og þörfum þátttakandans. Þátttakandinn setur sér skammtíma markmiði varðandi endurhæfingu sína í samvinnu við tengilið sinn  og nýtur stuðning teymis Janusar endurhæfingar til að fylgja þeim eftir.

Um leið og þátttakandinn vinnur að markmiðum sínum fer fram reglulegt mat á stöðu hans, endurskoðun á markmiðum og árangri ásamt gerð nýrra markmiða, allt eftir þörfum hverju sinni.
Þátttakandanum standa til boða einstaklingsviðtöl eftir þörfum við starfsmenn Janusar endurhæfingar. Markmið þeirra geta t.d. verið að vinna með daglegar venjur, líkamlega heilsu, andlega heilsu, sjálfskoðun, sjálfseflingu og aðstoð í praktískum málum s.s. félagslegum og fjárhagslegum. Félagsráðgjafar sjá um hjóna- og fjölskylduráðgjöf eftir þörfum og iðjuþjálfar og sjúkraþjálfarar fara inn á heimili eða vinnustaði þátttakanda og veita þar vinnuvistfræðilega ráðgjöf ef þörf er á.

Endurhæfingin fer fram í húsnæði Janusar endurhæfingar, ýmsum deildum Tækniskólans – skóla atvinnulífsins, Hreyfingu, hjá ýmsum samstarfsaðilum Janusar endurhæfingar auk starfsþjálfunar á vinnumarkaðnum.